• 1. DEFINICJE
 1. Sprzedawca – Exshape Adrian Wilczko Jakub Szczygielski Spółka Cywilna z siedzibą w Białystok, ul. Kręta 50 lok U1, wpisany do CEIDG, NIP: 5423351815, Regon 382947686.
 2. System internetowej sprzedaży uprawnień – system informatyczny umożliwiający rezerwacje oraz zakup treningów elektrostymulacji w studio Exshape.
 3. Klient – Osoba zarejestrowana i korzystająca z systemu internetowej sprzedaży treningów w celu zakupu treningu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
 4. Płatnik – Klient dokonujący płatności on-line.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu internetowej rezerwacji i sprzedaży treningów przez Klienta, zasady dokonywania zwrotu treningów oraz zasady reklamacji.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawca zawarta zostaje w chwili dokonania płatności on-line (po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności) i przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej e – mail Klienta.
 3. Płatność za treningi zarezerwowane za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży możliwa jest wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Płatnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności on – line dokonuje Płatnik poprzez serwis „Przelewy24”.
 4. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem złożenia zamówienia treningu.
 5. W chwili zakupu uprawnienia jego posiadacz wyraża zgodę na automatyczna rejestracje, zapis i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontroli, mającej zapobiegać wykorzystaniu karnetu w sposób niezgodny z regulaminem, oraz w celach związanych z obsługą klienta.
 • 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane Beda przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.).
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu uprawnienia.
 4. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych, prawo do poprawiania danych, prawo zadania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo do ich usunięcia.
 • 4. ZASADY ZAKUPU TRENINGU.
 1. Zakup uprawnień jest możliwy tylko dla osób zarejestrowanych w systemie internetowej sprzedaży treningów.
 2. W celu dokonania zakupu odpowiednich treningów, Klient musi każdorazowo zalogować się w systemie internetowej sprzedaży treningów poprzez podanie:
  1. Loginu
  2. Hasła
 3. Login i hasło dostępu Klient ustala podczas procesu rejestracji w systemie internetowej sprzedaży i rezerwacji treningów Exshape.
 4. Klient może odstąpić od umowy zakupu treningów w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu następuje w drodze wiadomości e – mail. W wypadku odstąpienia przez Klienta, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument .
 5. Zakupione trening zostają wprowadzone do maszyny xBody poprzez pracownika Studia Exshape.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia zakupu uprawnienia, lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy może domagać się okazania dowodu tożsamości.
 7. System internetowej sprzedaży treningów umożliwia sprzedaż tylko treningów zawartych w cenniku sprzedaży internetowej.
 8. Ceny wskazane w systemie internetowej sprzedaży treningów są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży treningów lub problemów z treningiem, Klient powinien zgłosić zauważone nieprawidłowości SPRZEDAWCY. Sprzedawca zastrzega sobie termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu (w tym zamiana cen) ma zastosowanie tylko do nowych klientów i nie dotyczy kontrahentów, którzy już zawarli umowę.